3GiG Email Server Oursource คือบริการที่ดูแลรักษาระบบอีเมลล์ขององค์กรพร้อมกับให้อีเมลล์เซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์
รวมถึงระบบกรองสแปม Spam Mail Filter ไปใช้ฟรีตลอดอายุ สัญญาบริการ เป็นบริการจากผู้เชียวชาญ ที่จะดูแลรักษา
ระบบอีเมลล์ขององค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพด้วยการยอมรับจากองค์กรชั้นนำจำนวนมากที่ไว้ใจ
เลิือกใช้บริการ 3GiG Email Server Outsource เพื่อดูแลรักษาระบบขององค์กรให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องรองรับการส่ง
อีเมลล์อย่างปลอดภัย ได้ทุกเวลาที่ต้องการด้วยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทรงประสิทธิภาพร้อมเครื่องสำรองในกรณีฉุกเฉิน ...

 
บริษัท ทรีกิ๊ก จำกัด 1585/1 จรัญสนิทวงศ์ 40 อรุญอัมรินทร์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700